Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

08.06.2021 08:16

 

Vážení členovia,

pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o 15:00 hod. v Závodnom klube Valčík, Podkolibská 1, Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti OZZŽ za rok 2020
3. Správa o hospodárení OZZŽ za rok 2020
4. Správa revíznej komisie  OZZŽ za rok 2020
5. Plán činnosti a rozpočet OZZŽ na rok 2021
6. Diskusia
7. Záver

Na Vašu účasť sa teší
                                                                                             ZV OZZŽ


Vaša účasť na VČS je nezastupiteľná a dôležitá.
Aby VČS bola uznášaniaschopná je potrebná nadpolovičná účasť všetkých delegátov. Ak VČS nie je uznášaniaschopná, Výbor OZZŽ ju opakovane zvolá najneskôr do troch mesiacov. VČS v náhradnom termíne je uznášaniaschopná pri  akomkoľvek počte delegátov.
Každý zúčastnený člen OZZŽ obdrží na VČS vitamínový balíček!

Prosíme potvrdiť  Vašu účasť do 18.6.2021 na adresu:

email:Tomasovic.peter@zscargo.sk

 

 

Novinky

30.06.2021 12:40
  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...
08.06.2021 08:16
  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...
22.06.2020 08:27
Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...
Záznamy: 1 - 4 zo 289

Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...